De gemeente Landgraaf: 16 uur VE voor alle peuters

De gemeente Landgraaf is een ambitieuze gemeente. Samen met Stichting Peuterspeelzaalwerk Landgraaf / Kinderopvang Kerkrade, Kinderopvang Humanitas en Kinderdagpaleis Eigenwijs wordt het lokale peuterstelsel vernieuwd. Samen willen ze een kwalitatief goede peutervoorziening realiseren met een hoog bereik onder zowel reguliere peuters als doelgroeppeuters. Hiermee worden eventuele risico’s vroeg gesignaleerd en problemen op latere leeftijd voorkomen. Peuteropvang is zo een krachtig onderdeel van het Sociaal Domein.   

 

Nieuwe kansen

Landelijke belangenorganisaties en adviesraden hebben herhaaldelijk gepleit voor een basisvoorziening van 16 uur VE voor alle peuters. Hier is onvoldoende steun voor in Den Haag. De gemeente Landgraaf en haar samenwerkingspartners zijn vooruitstrevend. Zij pakken zelf de handschoen op. Het concrete voorstel voor de basisvoorziening voor alle peuters wordt dit najaar uitgewerkt en voorgelegd aan het college en de gemeenteraad.  

De nieuwe gewichtenregeling van het CBS betekent voor de gemeente Landgraaf een stevige stijging van de GOAB-middelen. Hiermee ontstaan nieuwe kansen om (doelgroep)peuters een goede start in het basisonderwijs te geven. Landgraaf hoopt dat andere gemeenten hun ambitieuze voorbeeld volgen.  

 

De huidige situatie in Landgraaf

Sinds 1 januari 2017 kunnen tweewerkende ouders in Landgraaf al kinderopvangtoeslag (KOT) aanvragen voor een (gesubsidieerd) peuteraanbod. Dit aanbod wordt tot dusverre gedaan door één aanbieder en bestaat uit korte dagdelen van 2,5 uur, waarbij reguliere peuters twee dagdelen per week komen en doelgroeppeuters vier dagdelen. Tussen ouders zijn grote verschillen in de ouderbijdrage die zij moesten betalen. Het is daarom tijd om het Landgraafse peuterstelsel op vernieuwende wijze in te richten met aandacht voor de belangen van zowel (doelgroep)peuters en hun ouders als kindervangorganisaties.   

 

Het doorrekenen van verschillende scenario’s 

Kern van het traject dat Sardes in Landgraaf deed was de doorrekening van een aantal mogelijke toekomstscenario’s voor 16 uur VE. De input voor deze scenario’s werd vooraf besproken met de gemeente en alle voorschoolse partijen. De (groei)scenario’s werden opgebouwd op grond van gezamenlijke keuzes omtrent: 

  1. startleeftijd (op welke leeftijd beginnen met voorschoolse educatie?
  2. kwaliteit (wordt er één hoge kwaliteit gehanteerd, of wordt er met verschillende kwaliteitsniveaus voor doelgroeppeuters en reguliere peuters gewerkt?
  3. aantal uren / dagdelen per week (hoeveel extra uren / dagdelen krijgen reguliere peuters en doelgroeppeuters?
  4. bijdrage van ouders van doelgroeppeuters (welke bijdrage(n) word(t)en aan de ouders gevraagd, krijgen doelgroeppeuters ‘gratis’ dagdelen?

 

Het resultaat

Men heeft gekozen voor een scenario waarin het huidige peuterstelsel wordt verbreed. Er komen mogelijkheden voor andere aanbieders om zich met gemeentelijke subsidie te kwalificeren voor kwalitatief hoogstaande peuteropvang met voorschoolse educatie van 16 uur per week voor alle Landgraafse peuters. Er wordt een gezamenlijk basiskwaliteitsniveau afgesproken dat hoger ligt dan vastgelegd in de Wet IKK. Ouders gaan naar inkomen bijdragen, waardoor veel ouders goedkoper uit zullen zijn. 

Joyce Dahlmans, senior beleidsmedewerker in Landgraaf, coördineert dit traject vanuit de gemeente. Landgraaf heeft ondersteuning van Sardes ingezet voor het in kaart brengen van de mogelijkheden, in samenspraak met de partners. Dit traject heeft de gemeente Landgraaf de juiste bouwstenen opgeleverd voor de implementatie van 16 uur voorschoolse educatie voor alle peuters. Sardes begeleidt nu in een vervolgtraject de gemeente en haar partners bij het proces richting deze basisvoorziening voor alle peuters.  

 

Sardes en 16 uur VE

Bij de ontwikkeling naar 16 uur VE binnen een geharmoniseerd peuterstelsel komt veel kijken. Het gaat over het anders inrichten van het subsidiestelsel, de doelgroepbepaling en procedure van werving en toeleiding, de kwaliteit van het peuteraanbod, de bekostigingswijze van organisaties en ouders, het personeel in het ‘oude’ peuterspeelzaalwerk, de huisvesting en het accommodatiebeleid, het budget en de kosten van de gemeente, de informatievoorziening en communicatie naar organisaties en ouders en de informatie en raadpleging van wethouder, college van B&W en raad. Op elk van deze onderdelen biedt Sardes passende ondersteuning, van het doorrekenen van verschillende scenario’s tot het begeleiden van het samenwerkingsproces richting 16 uur VE.  

 

Sardes heeft de afgelopen jaren diverse gemeenten begeleid bij de harmonisatie van het peuterstelsel en ondersteunt momenteel verschillende gemeenten bij de route richting 16 uur VE. Hieronder zijn: Almelo, Alphen aan den Rijn, Ameland, Amersfoort, Coevorden, Dantumadeel, Enschede, Heerlen, Heemskerk, Hengelo, Landgraaf, Kerkrade, Purmerend, Sittard-Geleen, Twenterand, Utrecht, Vianen, Wierden en Zevenaar.  

 

Meer weten?