VLOT opsporen van onvoldoende taalaanbod en indiceren voor vve

VLOT - Vragenlijst Omgevingsanalyse Taalaanbod – is een instrument waarmee de JGZ op een betrouwbare manier onderzoekt welke peuters in aanmerking komen voor vve-ondersteuning op basis van onvoldoende taalaanbod in de thuissituatie.  JGZ-verpleegkundigen worden getraind om dit instrument goed toe te passen waardoor elke peuter op dezelfde manier wordt beoordeeld.

 

Hoe werkt VLOT


De vragenlijst bestaat uit een tiental ja/nee vragen. Eerst wordt gevraagd welke opvoeders veel contact hebben met het kind en welke taal of talen met het kind worden gesproken. Als thuis niet of nauwelijks Nederlands wordt gesproken, is er een verhoogd risico op een blootstellingsachterstand in het Nederlands. Bij meertalige kinderen wordt gevraagd naar het niveau van beheersing van het Nederlands van de opvoeders die contact met het kind hebben. Tot slot wordt door middel van enkele vragen in kaart gebracht of de taalomgeving van het kind in het Nederlands en eventueel in de moedertaal voldoende stimulerend is. Dit zijn vragen over praten, voorlezen, vertellen en spelen met het kind. Op basis van de antwoorden wordt dan een oordeel gegeven (voldoende/onvoldoende).

Bij anderstalige kinderen (kinderen die geen Nederlands aanbod krijgen, of minder dan één jaar in contact zijn met het Nederlands) is het eindoordeel over blootstelling aan Nederlands altijd onvoldoende. Bij het berekenen van een eindoordeel op basis van de taalactiviteiten geldt dat minimaal één punt moet worden behaald op iedere taalactiviteit om een voldoende te halen. Als de totale score voor minimaal één van de taalactiviteiten (vragen 8 t/m 10) lager is dan 1, is het eindoordeel onvoldoende.

 

 

Implementatie VLOT: wat betekent dat voor de gemeente?

De gemeente beschikt - na implementatie van VLOT - over een instrument dat op betrouwbare wijze identificeert welke peuters in aanmerking komen voor vve-ondersteuning op basis van een onvoldoende taalaanbod in de thuissituatie. Doordat JGZ-verpleegkundigen (die de indicering in opdracht van de gemeente uitvoeren) getraind worden om dit instrument goed toe te passen, is een intersubjectieve beoordeling van het individuele kind geborgd.

Implementatie bestaat uit:

  1.  Informeren: De beleidsmedewerker vve van de gemeente krijgt schriftelijk en of mondelingen informatie over VLOT. Vervolgens organiseert Sardes samen met de gemeente een bijeenkomst voor de JGZ en (directies van) opvangorganisaties die vve aanbieden. Dan wordt een korte presentatie gegeven over VLOT. Indien men besluit om met VLOT in zee te gaan, kan de tweede stap gezet worden.
  2. Afspraken maken: Samen met de adviseur leggen gemeente en JGZ de afspraken vast om VLOT te gaan gebruiken als signalerings- en indiceringsinstrument.
  3. Uitvoering: Vervolgens worden de afspraken uitgevoerd, vastgelegd en ondertekend. De training wordt gegeven, de app en de handleidingen verspreid. De kinderopvangorganisaties worden geïnformeerd over de ingangsdatum en de mogelijke aanpassing/aanvulling in het stroomschema toeleiding.
  4. Monitoring en evaluatie: Tijdens de eerste drie maanden na ingebruikname monitort de adviseur tweemaal op enkele cruciale punten of het proces loopt zoals verwacht en afgesproken. Deze punten zijn: - gebruik/bruikbaarheid van het instrument, - vastleggen data, - gebruik app, - export van data.

Meer weten ? Download het leaflet of neem contact op met één van onze experts.

 

 

Meer weten?