Onderzoek naar innovaties in vve

Onderzoek naar innovaties in vve

Hoe effectief zijn veelbelovende vve-innovaties? Die vraag stond centraal in het onderzoek, dat het Kohnstamm Instituut, KBA Nijmegen en de Vrije Universiteit Amsterdam van najaar 2018 tot en met medio 2020 uitvoerden in opdracht van het ministerie van OCW en NRO.

Diverse gemeenten droegen in 2017 een vve-project voor, waarvan zij verwachtten dat het een duidelijke meerwaarde voor de vve bood. Uit deze pool van projecten werden door een vakjury de vijf meest veelbelovende ideeën geselecteerd. 

 

De vijf meest innovatieve ideeën

 

Innovatiecentra

Deze vijf gemeenten hebben, samen met voorschoolse instellingen en andere partners, innovatiecentra opgericht om vve te versterken. Een proeftuin waar de kinderopvang, in samenwerking met de gemeente, gedurende drie jaar met een innovatieve maatregel experimenteerde om het vve-aanbod te verbeteren. De onderzoekers hebben deze vijf innovatiecentra en hun ideeën in de periode van september 2017 tot en met eind 2020 onder een vergrootglas gelegd. Om te achterhalen in hoeverre de vernieuwing daadwerkelijk gerealiseerd kon worden en om, waar mogelijk, opbrengsten te testen. 

De uitkomsten

In 2021 zijn de uitkomsten gepresenteerd. Deze leren ons niet alleen over de inhoud van de innovaties, zoals de opbrengsten van extra uren voorschoolse educatie of een kunstproject met peuters, maar heeft ook nuttige inzichten opgeleverd over innoveren en de mogelijkheden van kwantitatief en kwalitatief onderzoek hiernaar. 

Naast een overkoepelend eindrapport, is er over elke interventie is een onderzoeksrapport en een projectsamenvatting verschenen. Deze vindt u door de klikken op de vijf meest innovatieve ideeën.

  

Projectleider en onderzoekers

Het Kohnstamm Instituut is de projectleider en voert het onderzoek uit samen met KBA Nijmegen en de Vrije Universiteit Amsterdam. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) subsidieert het onderzoek. Sardes heeft dit sinds september 2019 overgenomen van het Nederlands Jeugdinstituut en benut en verspreidt sindsdien de opgedane kennis.

 

Begeleidingscommissies

Het NRO organiseert een begeleidingscommissie voor feedback op de wetenschappelijke opzet en uitvoering van het onderzoek. Daarnaast organiseert het onderzoeksconsortium een begeleidingscommissie van stakeholders. Zij spelen een belangrijke rol bij de verspreiding, implementatie en borging van de innovaties. 

 

Meer weten?

Neem contact op met:

Annemiek Veen
Onderzoekscoördinator

Heleen Versteegen
Kennismakelaar