Gelijke kansen (OAB)

Onderwijsvoorrangsbeleid, Onderwijsachterstandenbeleid, Onderwijskansenbeleid… De naam en het beleidskader van onderwijsachterstandenbestrijding veranderen door de jaren heen. Wat niet verandert is de inzet van dit beleid: betere kansen bieden aan kinderen die het risico lopen om achterop te raken in het onderwijs. Een ambitie die Sardes na aan het hart ligt. Hoe het beleid ook heet en wat de beleidskaders ook zijn, Sardes ondersteunt de landelijke overheid, gemeenten en schoolbesturen bij de invulling, uitvoering en evaluatie van het beleid.

 

Kwaliteit kinderopvang

Investeren in het jonge kind loont. Daarom besteedt ook Sardes steeds meer aandacht aan de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang. Met projecten als de Taallijn, Vversterk en TINK draagt Sardes bij aan de professionalisering van pedagogisch medewerkers en leerkrachten. De focus verandert: van een exclusieve aanpak voor doelgroepkinderen, zijn we nu op weg naar een inclusieve aanpak waar alle kinderen profijt van hebben.

 

Taal & lezen

Een goede taalvaardigheid helpt kinderen in hun ontwikkeling, op school en daarbuiten. Sardes richt zich van meet af aan op de verbetering van het taalonderwijs. Door de jaren heen ontwikkelt Sardes SMILE, LeerKracht, mentoringprojecten, leesbevorderingsprogramma’s en recentelijk Taal100 en de Taal-APK. Taalstimulering vereist een taalkrachtige omgeving. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten grijpen en creëren kansen om uitdagende gesprekken te voeren met de kinderen. Goed taalonderwijs is betekenisvol, interactief, strategisch en geïntegreerd in alle vakken. Een taalkrachtige school werkt samen met de bibliotheek aan de bevordering van het leesplezier.

 

Bestuur en strategie

Bent u schoolbestuurder of schoolleider? En wilt u uw rol als onderwijskundig strateeg verstevigen? Sardes kan u hierbij op diverse manieren ondersteunen. Bijvoorbeeld door een gedegen analyse van de omgeving en de organisatie, kennis uit de wetenschap, kennis uit de praktijk en verhelderende gesprekken, die kenmerkend zijn voor onze aanpak. 

 

Passend onderwijs

Alle kinderen en jongeren verdienen goed onderwijs, bij voorkeur dicht bij huis. In 2010 ontwikkelt Sardes de IVO-systematiek voor toewijzing van extra ondersteuning en maakt sindsdien schoolondersteuningprofielen op voor scholen in het VO en PO. Het mbo gebruikt de profielen van Sardes om het omgaan met verschillen tussen studenten in beeld te brengen. In 2016 ontwikkelt Sardes samen met Plein013 en Dialogic de oudermodule; hiermee kunnen ouders op de website van hun samenwerkingsverband een passende school zoeken voor hun kind.

  

Ouderbetrokkenheid

Kinderen die thuis worden gestimuleerd in hun ontwikkeling, hebben betere onderwijskansen. Daarom is het belangrijk dat gemeenten, scholen en opvangvoorzieningen samenwerken met ouders.  In de visie van Sardes begint ouderbeleid met het serieus nemen van ouders. Dat betekent: niet praten over ouders, maar praten met ouders. Dat is het uitgangspunt van alle activiteiten die Sardes op dit terrein uitvoert. Of het nu gaat om onderzoek, advisering, procesbegeleiding of deskundigheidsbevordering.

 

Integraal Kindcentra

Samenwerken om de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen te vergroten, dat is waar het bij het integraal kindcentrum (IKC) om draait. Het IKC is een integrale organisatievorm waarin kinderopvang, peuterspeelzaal en onderwijs zo veel mogelijk samen gaan omdat het kind centraal staat. De brede school wil een krachtige en rijke omgeving creëren waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

 

Erkende kwaliteit bij Sardes