VLOT indiceren voor vve

VLOT - Vragenlijst Omgevingsanalyse Taalaanbod – is een gevalideerd instrument waarmee de JGZ op een snelle en betrouwbare manier kan onderzoeken of het taalaanbod in de thuissituatie van een peuter voldoende stimulerend is. Deze informatie is zeer waardevol bij het stellen van indicaties voor vve.

Het instrument is ontwikkeld door de Universiteit Utrecht, in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en JGZ Utrecht. Sardes heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Universiteit Utrecht, waarin is afgesproken dat Sardes namens de UU licentieovereenkomsten met gemeenten en JGZ-organisaties afsluit, trainingen verzorgt en het VLOT-instrument implementeert.

 

Hoe werkt VLOT

VLOT brengt middels een tiental ja/nee vragen in kaart of de taalomgeving thuis voldoende stimulerend is. Dat geldt voor het taalaanbod in het Nederlands, maar indien gewenst ook voor het taalaanbod in de tweede taal/moedertaal. De vragen kunnen tijdens één van de bestaande consulten in ongeveer vijf minuten worden afgenomen door arts of verpleegkundige. Op basis van de antwoorden is het eindoordeel voldoende of onvoldoende taalaanbod (oftewel: wel of geen blootstellingsachterstand). Dit oordeel is voor JGZ waardevolle informatie bij het stellen van indicaties voor vve.  

 

Implementatie VLOT: vier stappen

Implementatie bestaat doorgaans uit de volgende stappen:

1. Informatiebijeenkomst

Sardes sluit (online) aan bij een vve-werkgroepoverleg of ander overlegmoment waar gemeente, JGZ en - indien gewenst - andere vve-partners aan deelnemen. Sardes presenteert VLOT en het implementatieproces en er is ruimte om vragen te stellen over het instrument en de implementatie. 

2. Afspraken maken en vastleggen

Om VLOT te implementeren zijn een aantal praktische zaken van belang. Gemeente en JGZ zullen samen een aantal nieuwe (werk)afspraken moeten maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om: 

  • Licentie: De gemeente sluit een overeenkomst met Sardes voor het gebruik van het VLOT-instrument. Hierin worden een aantal zaken geregeld, zoals de looptijd van het contract, eventuele updates en de verplichtingen van de gebruikers 
  • Het gebruik: In welk consult kan de VLOT-vragenlijst het best worden afgenomen (14-/18-/24-maanden-consult)? Wat heeft JGZ nodig voor de uitvoering? Hoe wordt de afname van VLOT ingepast in de administratieve organisatie van de JGZ? 
  • Inpassing in het indicatie- en toeleidingsproces: Nagaan of door invoering van VLOT de afspraken over indiceren en toeleiden naar vve moeten worden aangescherpt of gewijzigd. 
  • De kosten: Wat zijn de incidentele en structurele kosten; afspraken met de gemeente over deze extra kosten (eventueel: welke verdeling). 

Sardes voorziet de gemeente en JGZ van een checklist met aandachtspunten en kan deze waar nodig mondeling of schriftelijk toelichten. 

3. Training VLOT

Sardes traint de JGZ-medewerkers in het gebruik van het instrument. We bieden de training online aan. In overleg kan de training ook op locatie worden aangeboden. De training bestaat uit twee sessies. Voorafgaand aan de eerste sessie ontvangen de deelnemers een informatiepakket ter voorbereiding. In de eerste sessie wordt o.a. aan de hand van casuïstiek geoefend met de afname van het instrument. Vervolgens werken de JGZ-medewerkers een aantal weken met het instrument in de praktijk. Daarna vindt een tweede sessie plaats, waarin we de pilotfase met elkaar bespreken en werkafspraken maken. 

4. Evaluatie

Zes maanden na ingebruikname houdt Sardes met gemeente en JGZ een evaluatiegesprek om te bespreken of het proces loopt zoals verwacht en afgesproken. 


Meer weten?

Download het leaflet of neem contact op met één van onze experts.