Taal en lezen

 "Wij laten pm’ers en leerkrachten meer resultaat halen uit taallessen, taalactiviteiten en taalkansen op alle momenten van de dag. Wij doen dit door inzichten vanuit wetenschap en praktijk te combineren en te vertalen naar het dagelijks handelen in opvang en onderwijs."

 

Onze visie op taal en lezen

Stimuleren van de taalvaardigheid van (jonge) kinderen helpt hen in hun ontwikkeling. Taal is een belangrijke pijler in de activiteiten van Sardes. Wij richten ons vooral op de professionals: op hun vaardigheden om met kinderen te praten, woorden en handelingen uit te leggen, en kinderen ruimte te geven zelf iets in te brengen. Goed taalonderwijs is  betekenisvol, interactief, strategisch en geïntegreerd in alle vakken. Voor optimale taalstimulering is een taalkrachtige school nodig, met leerkrachten die de hele dag door uitdagende gesprekken met leerlingen voeren en met vakleerkrachten die kansen voor taal benutten. De taalkrachtige school werkt bovendien, in samenwerking met de bibliotheek, aan een doorgaande lijn in leesplezier.

Wilt u meer weten over wat onze aanpak voor taal kan betekenen, neem dan contact op met Karin of Kees. 

 

3F taaleis in gemeenten en kinderopvang

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle medewerkers in de kinderopvang voldoen aan de taaleis 3F mondelinge vaardigheden.  Wij kunnen als Sardes kinderopvangorganisaties ondersteunen bij de implementatie van deze kwaliteitseis. Ook heeft Sardes veel expertise in huis over een taalrijke kinderopvang. Wij bieden echter geen taaltraining 3F aan.

Heeft een vraag over een taaltraining op 3F? U kunt het best contact opnemen met een taalaanbieder in uw regio, met Mister Dutch of met de Brancheorganisatie Kinderopvang.
Heeft u vraag over de toetsing, bijvoorbeeld over vrijstelling? Sardes kan hier geen uitsluitsel over geven. Neem voor meer informatie contact op met de Brancheorganisatie Kinderopvang.

  

TINK interactievaardigheden

Goede interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers zijn essentieel voor de optimale ontwikkeling van jonge kinderen. Deelnemers aan de TINK-training krijgen feedback op de manier waarop zij de 6 interactievaardigheden inzetten en leren door TINK hoe ze die kunnen verbeteren, o.a. door videocoaching. Deelnemers verbeteren ook hun eigen taalvaardigheid.
Lees verder over TINK voor pedagogisch medewerkers

 

Effectieve leertijdverlenging (BSA en LKP)

Hoewel leertijdverlenging de ontwikkeling van kinderen kan bevorderen en hun leerresultaten kan verbeteren zijn er maar weinig voorbeelden van leertijdverlenging waarvan de effectiviteit is aangetoond. Sardes adviseert gemeenten bij het opzetten van leertijdverlenging die wél werkt, zoals de Brede School Academie (BSA) en het Leerkansenprofiel (LKP). Ook ontwikkelen wij instrumenten op maat en coachen en trainen de betrokken leerkrachten.
Lees meer.

 

Taalkwaliteit basisscholen (Taalscan en Taal100)

Levert het taalonderwijs niet de gewenste resultaten op? Met een Taalscan - een korte, krachtige taalanalyse van een school - brengen taalexperts van Sardes de stand van zaken in kaart. Dat kan het vertrekpunt zijn voor een professionaliseringstraject Taal100. Taal100 zorgt ervoor dat het hele team praktisch en theoretisch wordt geschoold in taaldidactiek en dat interne Taal100-coaches worden toegerust om zelf de professionalisering van het team verder te ondersteunen.   

 

Leesplezier en leesbevordering op school

Wie meer leest, is beter in taal. Sardes helpt scholen om een levende dagelijkse leescultuur tot stand te brengen, waarin voorlezen en het lezen van boeken een dagelijkse routine is, voor leerkrachten en leerlingen. Een doortimmerde aanpak, met aandacht voor praktische werkvormen, beleid, boekenkennis en theoretische inzichten. Dit gebeurt in samenwerking met de bibliotheek en met aandacht voor de leescultuur thuis.

   

Taal in het vo / mbo

Veel vo- en mbo-scholen worstelen met het lage taalniveau van leerlingen, terwijl leerlingen steeds meer moeten kennen en kunnen. Hoe hier als school mee om te gaan? Aandacht en tijd is nodig voor preventie én curatie van taalachterstanden. Vaak is er echter alleen in het vak Nederlands expliciete aandacht voor taal, terwijl taal in alle vakken een rol speelt. Sardes helpt scholen om schoolbreed aan taal te werken.

 

Laaggeletterdheid voorkomen

Om laaggeletterdheid te voorkomen is het zaak dat kinderen blijvend leesvaardigheid en leesmotivatie verwerven. Immers, goede lezers kunnen lezen en willen lezen. Alleen een longitudinale (0 tot 18+ jaar), structurele aanpak kan ervoor zorgen dat alle kinderen het onderwijs als vaardige en gemotiveerde lezers verlaten. Sardes helpt samenwerkende instellingen (gemeente, opvang, onderwijs, bibliotheken) om een visie op het voorkomen van laaggeletterdheid te ontwikkelen en die visie om te zetten in een doelgerichte, praktische samenwerking.

  

Erkende kwaliteit bij Sardes