Taal100

Taal100 is een werkwijze waarmee het schoolteam gezamenlijk het taalonderwijs onder handen neemt. De werkwijze is gebaseerd op het in Boston ontwikkelde Collaborative Coaching and Learning (CCL). Met CCL werken leerkrachten aan hun eigen vaardigheden door ervaringen te delen, samen op zoek te gaan naar de juiste didactische aanpak, pittige praktijkopdrachten uit te voeren en stevig met elkaar in discussie te gaan. Zij doen dit onder begeleiding van een collega die de rol van Taal100-coach op zich neemt.

 

Starten met Taal100

Met het Taal100-boek in de hand kan een school in feite al met Taal100 starten. De uitwerkingen van de teambijeenkomsten, de checklists, de kijkwijzers… ze staan allemaal in het boek. Maar Taal100 vraagt veel van een schoolleider, van een interne coach en van het hele schoolteam. Het is daarom verstandig om voor het begin van het traject begeleiding in te schakelen. Het Taal100-team van Sardes staat u daarin graag bij. Zij hebben het materiaal samen met het Expertisecentrum Nederlands ontwikkeld en hebben ervaring met de implementatie ervan op zeer diverse scholen.

 

Een doorgaande leerlijn

Taal100 brengt een goede doorgaande leerlijn van groep 1 tot en met 8 tot stand, omdat het hele team gezamenlijk en gelijktijdig aan dezelfde onderwerpen werkt. Leerkrachten bekijken filmopnames uit alle groepen, en bespreken elkaars didactische aanpak. Zo weten zij van elkaar welke didactiek zij toepassen in de les, welke tussendoelen en einddoelen zij stellen voor hun groep, en hoe zij op het niveau van de andere groepen en bouwen kunnen aansluiten. De doorgaande lijn is essentieel voor het onderwijs.


Zelfprofessionalisering

Zelfprofessionalisering van leerkrachten is één van de belangrijkste doelen van Taal100. Daar bedoelen we mee dat leerkrachten niet van bovenaf wordt verteld hoe zij hun taalonderwijs moeten verbeteren; zij gaan daar zelf naar op zoek. Dit is een continue werkwijze: steeds weer zullen leerkrachten die met Taal100 werken hun didactische vaardigheden aanscherpen.

Door het Taal100-boek en aanvullende literatuur te lezen, raken leerkrachten op de hoogte van recente ontwikkelingen in het taalonderwijs, leren zij welke didactiek het meest effectief is en hoe zij hun eigen didactiek kunnen bijsturen. Tijdens de bijeenkomsten wordt veel kennis en ervaring gedeeld. Bovendien kijken leerkrachten tijdens de bijeenkomsten met elkaar mee in les door middel van filmopnames. Op de filmopnames voeren leerkrachten praktijkopdrachten uit die zij gezamenlijk hebben gekozen. Door elkaar van commentaar te voorzien werken zij gezamenlijk aan het optimaliseren van hun didactische aanpak. Met Taal100 gaan leerkrachten zelf op zoek naar oplossingen, in plaats van ze kant-en-klaar aangeleverd te krijgen.


Het hele team betrokken

Taal100 is een teamaangelegenheid. De aanpak is gebaseerd op samenwerking door het hele schoolteam, dat bestaat uit de schoolleider, een collega die de rol van Taal100-coach op zich neemt en alle leerkrachten (inclusief ib-er, taalcoördinator, etc.).
Het team werkt gezamenlijk en gelijktijdig aan dezelfde onderwerpen en neemt beslissingen in goed overleg, zodat ieder zich betrokken voelt bij het verandertraject. Tijdens teambijeenkomsten wordt een aanzienlijk deel van de tijd besteed aan het delen van kennis en ervaring. Alle leerkrachten voeren dezelfde praktijkopdrachten uit, vertaald naar de gewenste didactiek voor hun groep. De inhoudelijke samenwerking met het hele team brengt een sterke dialoog tussen de teamleden tot stand, en brengt de doorgaande leerlijn goed in beeld.

 

Taal 100: 100% taalleertijd

Met Taal100 leren leerkrachten de juiste didactiek in te zetten, de hele dag door. Taal100 is evidence based, want leerkrachten verdiepen zich in de meest recente bevindingen op het gebied van taaldidactiek. Leerkrachten leren deze didactiek de hele dag in te zetten, 100% van de tijd. In de taallessen, in de zaakvakken, tijdens het buitenspelen, enzovoort. Dat vergroot de taalleertijd aanzienlijk en levert betere taalresultaten op voor leerlingen!