Taal in het voortgezet onderwijs

"Goed taalonderwijs is  betekenisvol, interactief, strategisch en geïntegreerd in alle vakken. Voor optimale taalstimulering is een taalkrachtige school nodig, met leerkrachten die de hele dag door uitdagende gesprekken met leerlingen voeren en met vakleerkrachten die kansen voor taal benutten. De taalkrachtige school werkt bovendien aan een doorgaande lijn in leesplezier."

 

Taal in het vo

Veel vo- en mbo-scholen worstelen met het lage taalniveau van leerlingen, terwijl leerlingen steeds meer moeten kennen en kunnen. Hoe hier als school mee om te gaan? Aandacht en tijd is nodig voor preventie én curatie van taalachterstanden. Vaak is er echter alleen in het vak Nederlands expliciete aandacht voor taal, terwijl taal in alle vakken een rol speelt. Sardes helpt scholen om schoolbreed aan taal te werken.

 

Taal bevorderen in het vo: werkt leesbevordering?

Waar leesbevordering in het primair onderwijs op veel scholen al een vanzelfsprekendheid is, lijkt het op vo-scholen lastiger te zijn. Terwijl de meeste docenten en onderzoekers het er wel over eens dat het ontzettend belangrijk is dat ook leerlingen in het voortgezet onderwijs lezen.

Maar hoe krijg je als school kinderen in het vo daadwerkelijk aan het lezen? Een vraag die alleen maar beantwoord kan worden door het te doen. In 2017-2018 begeleidde Sardes in opdracht van Kunst van Lezen daarom 8 vmbo-scholen met het zetten van de eerste stappen. Een uitdagend traject, waarbij veel kennis en kunde is opgedaan over hoe leesbevordering er in de praktijk uit kan zien. En wat werkt.

Wordt er op uw school ook al geëxperimenteerd met de meerwaarde van lezen? Sardes ontvangt graag goede voorbeelden. U kunt dit sturen naar één van de experts. 
Bent u op zoek naar goede voorbeelden of inspiratie? Neem dan contact op met één van de experts.

 

Laaggeletterdheid voorkomen

Om laaggeletterdheid te voorkomen is het zaak dat kinderen blijvend leesvaardigheid en leesmotivatie verwerven. Immers, goede lezers kunnen lezen en willen lezen. Alleen een longitudinale (0 tot 18+ jaar), structurele aanpak kan ervoor zorgen dat alle kinderen het onderwijs als vaardige en gemotiveerde lezers verlaten. Sardes helpt samenwerkende instellingen (gemeente, opvang, onderwijs, bibliotheken) om een visie op het voorkomen van laaggeletterdheid te ontwikkelen en die visie om te zetten in een doelgerichte, praktische samenwerking.

  

Meer lezen?

Sardes Special nr 18 - Taal leren in authentieke contexten

Serie brochures Meer lezen, beter in taal