Taal in het primair onderwijs

"Wij laten pm’ers en leerkrachten meer resultaat halen uit taallessen, taalactiviteiten en taalkansen op alle momenten van de dag. Wij doen dit door inzichten vanuit wetenschap en praktijk te combineren en te vertalen naar het dagelijks handelen in opvang en onderwijs."

  

Effectieve leertijdverlenging (BSA en LKP)

Hoewel leertijdverlenging de ontwikkeling van kinderen kan bevorderen en hun leerresultaten kan verbeteren zijn er maar weinig voorbeelden van leertijdverlenging waarvan de effectiviteit is aangetoond. Sardes adviseert gemeenten bij het opzetten van leertijdverlenging die wél werkt, zoals de Brede School Academie (BSA) en het Leerkansenprofiel (LKP). Ook ontwikkelen wij instrumenten op maat en coachen en trainen de betrokken leerkrachten.

 

Taalkwaliteit basisscholen (Taalscan, Taal100 en Taal de hele dag door)

Levert het taalonderwijs niet de gewenste resultaten op? Met een Taalscan - een korte, krachtige taalanalyse van een school - brengen taalexperts van Sardes de stand van zaken in kaart. Dat kan het vertrekpunt zijn voor een professionaliseringstraject Taal100. 

Taal100 zorgt ervoor dat het hele team praktisch en theoretisch wordt geschoold in taaldidactiek en dat interne Taal100-coaches worden toegerust om zelf de professionalisering van het team verder te ondersteunen.  

 

Leesplezier en leesbevordering op school

Wie meer leest, is beter in taal. Sardes helpt scholen om een levende dagelijkse leescultuur tot stand te brengen, waarin voorlezen en het lezen van boeken een dagelijkse routine is, voor leerkrachten en leerlingen. Een doortimmerde aanpak, met aandacht voor praktische werkvormen, beleid, boekenkennis en theoretische inzichten. Dit gebeurt in samenwerking met de bibliotheek en met aandacht voor de leescultuur thuis.   

 

Laaggeletterdheid voorkomen

Om laaggeletterdheid te voorkomen is het zaak dat kinderen blijvend leesvaardigheid en leesmotivatie verwerven. Immers, goede lezers kunnen lezen en willen lezen. Alleen een longitudinale (0 tot 18+ jaar), structurele aanpak kan ervoor zorgen dat alle kinderen het onderwijs als vaardige en gemotiveerde lezers verlaten. Sardes helpt samenwerkende instellingen (gemeente, opvang, onderwijs, bibliotheken) om een visie op het voorkomen van laaggeletterdheid te ontwikkelen en die visie om te zetten in een doelgerichte, praktische samenwerking.

Met Tel mee met Taal geeft het kabinet een extra impuls aan het bestrijden van laaggeletterdheid en het voorkomen hiervan. Het actieprogramma is een initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS en diverse partners. Sardes levert een adviseur ter ondersteuning van het projectteam Tel mee met Taal.

  

Onze opdrachtgevers

Kunst van Lezen; gemeenten waaronder Den Haag, Tiel, Utrecht; schoolbesturen zoals Lucas OnderwijsGemeente Den Haag;  Brede School Academie (Utrecht, Zaanstad en Tiel) en de Taalkrachtige gymleerkracht (Den Haag).

  

Meer lezen?

Sardes Special nr 18 - Taal leren in authentieke contexten

Artikel De taalkrachtige gymleerkracht

Serie brochures Meer (voor)lezen, beter in taal

Liz Huisman, stagiaire bij Sardes, deed een literatuuronderzoek naar mogelijkheden voor meer activerend, modern en geïntegreerd schrijfonderwijs. Haar literatuuronderzoek heeft geresulteerd in tien didactische richtlijnen die gebruikt kunnen worden in de praktijk. Sardes gebruikt de mooie input van Liz voor nieuwe modules van Taal100. Kijk hier voor meer informatie over Taal100.