Passend onderwijs in het VO

Sinds de invoering van de wet Passend Onderwijs in 2014 houdt het bieden van passend onderwijs de gemoederen bezig. Samenwerkingsverbanden zijn de startfase voorbij. Soms  besluiten ze na een paar jaar ervaring dat een andere vorm van samenwerking en besteding van middelen noodzakelijk is.  En de wereld staat niet stil: leerlingpopulaties veranderen, in sommige regio’s sluiten vo-scholen door de krimp. Op een aantal plaatsen wordt tieneronderwijs gegeven, een vorm van onderwijs waarbij zowel het po als het vo samenwerkingsverband gemoeid is. 

In sommige samenwerkingsverbanden lijkt de organisatie op orde: er zijn tenslotte heldere afspraken over de verdeling van middelen…. Maar hoe tevreden zijn docenten, leerlingen en ouders? En hoe functioneert het vso binnen het samenwerkingsverband? Leren vso en vo van elkaar? Het antwoord op deze vragen kan aanleiding zijn voor het herzien van de basisondersteuning of voor een andere inzet van middelen, met als doel Passend Onderwijs meer in de klas te brengen bijvoorbeeld. 

Sardes geeft met onderzoek en/of advies antwoord op uw vragen over Passend Onderwijs. Bijvoorbeeld:

 

Met elkaar in gesprek over de gewenste ontwikkelingen rond passend onderwijs? 

Een vraag die wij weleens krijgen is: Wij willen als samenwerkingsverband met elkaar in gesprek over de gewenste ontwikkelingen m.b.t. passend onderwijs. Hoe laten we zien hoe de basisondersteuning op verschillende plaatsen vorm krijgt? Om een goed gesprek te kunnen voeren, is het belangrijk te weten wat er leeft. Voor het samenwerkingsverband VO Twente Oost hebben wij in 2018 vo- en vso-locaties bezocht en op basis daarvan 46 schoolprofielen en een overkoepelend rapport geleverd. Dit bood zicht op de uitwerking van de basisondersteuning en de positie van het vso. Het samenwerkingsverband is tevreden met de opbrengsten. Scholen en besturen zijn aan het denken gezet. Het overzicht biedt een basis om met elkaar in gesprek te gaan over de gewenste ontwikkeling voor het samenwerkingsverband. 

 

Diplomagericht voortgezet speciaal onderwijs, een uitdaging voor vso-scholen

De beroepsgerichte programma’s van het vmbo zijn vernieuwd en de vmbo scholen wordt gevraagd veel keuzevakken te bieden. Geen eenvoudige opgave voor het vso, waar men ook met doelgroepverandering en vaak met krimp te maken heeft. Een vso-school wilde op veel fronten tegelijkertijd verbeteren terwijl ondertussen het onderwijs onder moeilijke omstandigheden voort moest gaan. Voor die school maakten we een verbeterplan en monitoren we de uitvoering.

 

Ondersteuningsprofielen in beeld

De wet Passend Onderwijs stelt eisen aan bestuurders. Zij moeten vierjaarlijks een schoolondersteuningsprofiel vaststellen. De inzet van SardesProfielen helpt u hierbij door: onafhankelijke informatie, grip op het netwerk van ondersteuning, infographics & rapportages en een stimulans voor professionalisering van scholen. Wat levert het op? Een rapport (ondersteuningsprofiel) per school dat alle betrokkenen inzicht biedt in wat de school aan ondersteuning kan bieden en waar haar grenzen liggen. En de mogelijkheid biedt om realistische ambities te formuleren voor verdere ontwikkeling van de ondersteuning op de school. Tevens ontvangt u een overzichtsrapportage van alle scholen samen, dat de basis kan vormen voor verder beleid, gericht op een dekkend netwerk van ondersteuningsvoorzieningen en een passende verdeelsleutel voor de middelen.

 

Regionaal organiseren van onderwijs voor nieuwkomers 

In de periode rond 2015, toen er een grote stroom nieuwkomers het land binnenkwamen, zag de gemeente Delft hierin aanleiding om het onderwijs aan nieuwkomers onder de loep te nemen. Uitgangspunt was dat onderwijs aan nieuwkomers niet langer opgevat kon worden als een tijdelijke actie, maar dat het een structurele opdracht is. De gemeente zocht samenwerking met betrokkenen uit het po, vo en mbo, en met de gemeenten waarmee Delft een regio vormt als het gaat om onderwijs aan nieuwkomers. Sardes heeft de regionale overleggen ondersteund.

 

 

Meer lezen?

Vademecum Passend Onderwijs

Richting en inrichting van Passend Onderwijs in samenwerkingsverbanden

 

Meer lezen over onze strategische dienstverlening voor bestuurder in het onderwijs en opvang? Klik hier