Passend onderwijs in het VO

Sinds de invoering van de wet Passend Onderwijs in 2014 houdt het bieden van passend onderwijs de gemoederen bezig. Samenwerkingsverbanden zoeken naar hun rol, leerlingpopulaties veranderen en het fenomeen thuiszitten blijkt hardnekkig. Natuurlijk gaat het ook vaak goed. Maar de verhalen over problemen zijn niet te missen. In sommige samenwerkingsverbanden lijkt de organisatie op orde: er zijn tenslotte heldere afspraken over de verdeling van middelen…. Maar hoe tevreden zijn docenten, leerlingen en ouders? En hoe functioneert het vso binnen het samenwerkingsverband? Het antwoord op deze vragen kan aanleiding zijn voor het herzien van de basisondersteuning of voor een andere inzet van middelen, met als doel Passend Onderwijs meer in de klas te brengen bijvoorbeeld. 

Sardes geeft met onderzoek en/of advies antwoord op uw vragen over Passend Onderwijs. Bijvoorbeeld:

 

Met elkaar in gesprek over de gewenste ontwikkelingen rond passend onderwijs? 

Een vraag die wij weleens krijgen is: Wij willen als samenwerkingsverband met elkaar in gesprek over de gewenste ontwikkelingen m.b.t. passend onderwijs. Hoe laten we zien hoe de basisondersteuning op verschillende plaatsen vorm krijgt? Om een goed gesprek te kunnen voeren, is het belangrijk te weten wat er leeft. Voor het samenwerkingsverband VO Twente Oost hebben wij in 2018 vo- en vso-locaties bezocht en op basis daarvan 46 schoolprofielen en een overkoepelend rapport geleverd. Dit bood zicht op de uitwerking van de basisondersteuning en de positie van het vso. Het samenwerkingsverband is tevreden met de opbrengsten. Scholen en besturen zijn aan het denken gezet. Het overzicht biedt een basis om met elkaar in gesprek te gaan over de gewenste ontwikkeling voor het samenwerkingsverband. 

 

Diplomagericht voortgezet speciaal onderwijs, een uitdaging voor vso-scholen

De beroepsgerichte programma’s van het vmbo zijn vernieuwd en de vmbo scholen wordt gevraagd veel keuzevakken te bieden. Geen eenvoudige opgave voor het vso, waar men ook met doelgroepverandering en vaak met krimp te maken heeft. Een vso-school wilde op veel fronten tegelijkertijd verbeteren terwijl ondertussen het onderwijs onder moeilijke omstandigheden voort moest gaan. Voor die school maakten we een verbeterplan en monitoren we de uitvoering.

 

Regionaal organiseren van opvang voor nieuwkomers 

In de periode rond 2015, toen er een grote stroom nieuwkomers het land binnenkwamen, zag de gemeente Delft hierin aanleiding om het onderwijs aan nieuwkomers onder de loep te nemen. Uitgangspunt was dat onderwijs aan nieuwkomers niet langer opgevat kon worden als een tijdelijke actie, maar dat het een structurele opdracht is. De gemeente zocht samenwerking met betrokkenen uit het po, vo en mbo, en met de gemeenten waarmee Delft een regio vormt als het gaat om onderwijs aan nieuwkomers. Sardes heeft de regionale overleggen ondersteund.

 

 

Meer lezen?

Sardes Special nr 17. MBOnderwijs, modellen en profielen

Vademecum Passend Onderwijs

Richting en inrichting van Passend Onderwijs in samenwerkingsverbanden

 

Meer lezen over onze strategische dienstverlening voor bestuurder in het onderwijs en opvang? Klik hier