Passend onderwijs in het PO en VO

In veel samenwerkingsverbanden lijkt de organisatie op orde: er zijn tenslotte heldere afspraken over de verdeling van middelen. Maar hoe tevreden zijn leraren, leerlingen en ouders? Hoe functioneren het sbo, so, lwoo en vso binnen het samenwerkingsverband? En welke professionalisering kan het beste worden ingezet? 

Het antwoord op deze vragen kan aanleiding zijn voor het herzien van de basisondersteuning of voor een andere inzet van middelen. Sardes beantwoordt al uw vragen en geeft gericht advies voor het verder ontwikkelen van passend onderwijs binnen uw school of samenwerkingsverband.


Audit passend onderwijs brengt ondersteuningsprofiel van scholen in kaart

Wilt u weten waar uw school staat op het thema passend onderwijs? En of de dagelijkse onderwijspraktijk overeenkomt met uw ambities? Dan komen wij graag bij u langs voor een audit van één dag. 

Door middel van gesprekken, observaties en een beknopt documentatie-onderzoek, onderzoeken wij waar uw school staat op de volgende vijf domeinen:

 1. De diversiteit van de leerlingenpopulatie

 2. De ruimte voor verschillen tussen leerlingen

 3. De beschikbaarheid van extra voorzieningen 

 4. De borging van de extra ondersteuning 

 5. De intensiteit en omvang van de samenwerkingen


In het rapport wat u van ons ontvangt vindt u een helder beeld van de huidige ondersteuning op school, in relatie tot uw opvattingen en ambities. Aangevuld met praktische suggesties om passend onderwijs gericht door te ontwikkelen.  

Meer informatie of vraag een audit aan

 

Audit biedt overzicht voor samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden zetten de audit passend onderwijs in om overzicht te creëren in de status van, en visie op, passend onderwijs binnen de aangesloten scholen. Deze overzichtsrapportage levert de bestuurders een geobjectiveerd beeld op. Waarmee zij  de geboden ondersteuning van de scholen onderling kunnen vergelijken. 

In veel gevallen is dit overzicht de basis voor concrete, heldere afspraken over de basisondersteuning. En wordt het ingezet om beleid te ontwikkelen, gericht op een dekkend netwerk van ondersteuningsvoorzieningen én een passende verdeelsleutel voor de middelen. 

Meer informatie of vraag een audit aan

 

Samen een visie op passend én inclusief onderwijs ontwikkelen

De inrichting van het dekkend netwerk is afhankelijk van de visie van de partners van het samenwerkingsverband. Hechten de partners waarde aan meer inclusief onderwijs? Dan zullen er andere keuzes gemaakt worden, dan wanneer er behoefte is aan stevige bijzondere voorzieningen. Het gesprek over inclusief onderwijs is soms ingewikkeld. Op de pagina Inclusief onderwijs vertellen we over wat we op dit vlak voor u kunnen betekenen.

Meer informatie of vraag een vrijblijvend gesprek aan

 

Hulp bij het ontwikkelen van een gericht ondersteuningsplan

Een ondersteuningsplan brengt uw samenwerkingsverband in beweging. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat u zicht heeft op de uitgangspunten, ambities en belangen van uw partners en stakeholders. Net als overeenstemming over de koers, inrichting en de verdeling van de middelen. Daar helpen wij u graag bij. 

Meer informatie of vraag een vrijblijvend gesprek aan

 

Meer lezen

Vademecum Passend Onderwijs

Richting en inrichting van Passend Onderwijs in samenwerkingsverbanden

Pedagogisch partnerschap bij passend onderwijs

Pedagogisch partnerschap bij passend onderwijs

Een goede relatie opbouwen met ouders wordt door veel scholen als lastig ervaren. Toch loont het om met het team een visie te ontwikkelen op het gedeelde partnerschap. Als ouders en school elkaar vinden in het gemeenschappelijke doel, kunnen zij namelijk het beste voor het kind bereiken, blijkt uit het onderzoek Pedagogisch partnerschap bij Passend Onderwijs, dat onderzoeksbureau Sardes in opdracht van Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs verrichtte.

 

In dit rapport leest u:

 1. Wat er bekend is over het onderwerp pedagogisch partnerschap en ouderbetrokkenheid. 
 2. Wat er zoal mis kan gaan tussen ouders en school en wat scholen kunnen doen om dat te voorkomen.
 3. Zes portretten op vol wijze lessen en inspirerende voorbeelden.
 4. Conclusies over wat er nodig is voor passend partnerschap bij passend onderwijs.
 5. Onze aanbevelingen.

 

Details

 • Auteurs: Sandra Beekhoven, Jennifer Lohman en Hester Heerdink

Download formulier


 


Vernieuw code »Als u de tekst niet kunt lezen
* Deze velden zijn verplicht