Partnerschap met ouders

Ontwikkelingsstimulering thuis leidt tot betere onderwijskansen voor kinderen. Dat betekent dat gemeenten, scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen er samen met ouders voor kunnen zorgen dat kinderen optimale kansen krijgen.  In onze visie begint ouderbeleid bij het serieus nemen van ouders. Dat is voor ons het uitgangspunt bij onderzoek, advisering, procesbegeleiding en deskundigheidsbevordering. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat alle opvoeders betrokken worden, dus ook mannen.

 

Onze diensten

Onderzoek: Sardes inventariseert ouderactiviteiten en doelen in gemeenten en in organisaties, zodat u een beeld krijgt van het ouderbeleid en een advies voor de toekomst. Wij maken een gemeentelijke ouderscan, zodat u weet in welke wijken de ouders met jonge kinderen wonen, wat de gezinssamenstelling is, het inkomen en etniciteit. We zorgen voor monitoring en evaluatie, zodat u inzicht krijgt in de voortgang en de mate waarin de doelen van ouderbeleid bereikt zijn. Op basis van de uitkomsten biedt Sardes ondersteuning bij de vormgeving van vervolgbeleid.

Inspiratie en advies: Sardes organiseert workshops voor gemeenten, schoolbesturen en/of instellingen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en ouders om een gemeenschappelijke visie en doelen voor ouderbeleid vast te stellen.

Coaching: Sardes coacht oudercontactmedewerkers van voorscholen. Na een startgesprek bepalen we samen wat een passende werkwijze is. Gedurende een jaar vinden er reflectiegesprekken plaats en maken we afspraken over activiteiten en reflectie.

Instrument ontwikkeling: Sardes ontwikkelt instrumenten om ouderbetrokkenheid in beleid en praktijk, op alle niveaus en samen met ouders vorm te geven. Daarbij laten we ons leiden door wetenschappelijke inzichten, zoals te zien in dit factsheet. Het gaat dus altijd om maatwerk. 

 

Onze projecten

Onderzoek: voor het ministerie van SZW brengen we in kaart welke rol ouders spelen bij de overgang van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal naar de basisschool.

Onderzoek en advies: de Inspectie vraagt van gemeenten om inzicht te hebben in de ouderpopulatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om: aantal en leeftijd kinderen; arbeidsmarktpositie; inkomensniveau; gezinssamenstelling; taalachtergrond. Voor diverse gemeenten (Alkmaar, Haarlemmermeer, Haarlem) maakten we een dergelijke ouderscan. Voor de gemeente Leiden maakten we bovendien een ouderbetrokkenheidskaart: wat is er, met welk doel, waar en voor wie. Op basis van die informatie adviseerden we over een gemeentelijk subsidiekader voor ouderactiviteiten.

Handreikingen: in opdracht van het ministerie van OCW schreef Sardes twee handreikingen ouderbetrokkenheid: En nu...de ouders! voor gemeenten en Samen sterk! voor VVE-instellingen die ook heel goed door de niet-VVE kinderopvang te gebruiken is.

Coaching: voor een kinderopvangorganisatie in Amsterdam-Noord hebben we op twee locaties de oudercontactmedewerker gecoacht en samen met het team een ouderbeleidsplan geschreven.

Ontwikkeling Kwaliteitskaart: voor de gemeente Haarlem hebben we een kwaliteitskaart ontwikkeld waarmee voorschoolse instellingen en scholen kunnen beoordelen of ze op de goede weg zijn.

Mannen en opvoeding 
We willen organisaties die met jonge kinderen (0 – 6 jaar) werken, bewustmaken van het belang om bij de opvoeding van jonge kinderen de hele omgeving, met name ook mannen, te betrekken. Met subsidie van de directie Emancipatie van OCW is een Platform Zorgend Ouderschap opgericht. Samen met landelijke organisaties in het platform ontwikkelen we activiteiten om aandacht voor dit onderwerp te krijgen en concrete ondersteuning te bieden. Lees meer

 

Meer lezen? 

Sardes Special nummer 22 - november 2017: De stem van ouders voor succesvolle samenwerking

Handreiking ouderbetrokkenheid En nu...de ouders! voor gemeenten

Handreiking ouderbetrokkenheid Samen sterk! voor VVE-instellingen

Ambitieladder Ouderbetrokkenheid

Sardes Special nummer 13 - juni 2012: Ouderbetrokkenheid