Ouders

We zien in Nederland dat basisscholen, schoolbesturen en gemeenten hard bezig zijn om ouderbeleid op te zetten. Iedereen is er zo langzamerhand van doordrongen: ouders zijn van essentieel belang bij de ontwikkeling van kinderen. Ontwikkelingsstimulering thuis leidt aantoonbaar tot betere onderwijskansen voor kinderen. Dat betekent dat scholen en ouders samen hun uiterste best doen om kinderen een mooie toekomst te bieden.

In onze visie begint ouderbeleid bij het serieus nemen van ouders. Uitgaan van de kracht van ouders en aansluiten op wat ouders zelf weten en kunnen vormt voor ons het uitgangspunt bij onderzoek, advisering, procesbegeleiding en deskundigheidsbevordering. Vanuit dat uitgangspunt kunnen gemeenten, scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen er samen met ouders voor zorgen dat alle kinderen optimale kansen krijgen.

 

Onze diensten

Maatwerk: Sardes heeft verschillende instrumenten ontwikkeld om ouderbetrokkenheid in beleid en praktijk, op alle niveaus en samen met ouders vorm te geven. Daarbij laten we ons leiden door wetenschappelijke inzichten (zie factsheet Ouderbetrokkenheid). Het gaat dus altijd om maatwerk.

Inspiratie en advies: Sardes-experts geven workshops voor het vaststellen van een gemeenschappelijke visie en doelen voor ouderbeleid. Deze zijn bestemd voor gemeenten, schoolbesturen en/of instellingen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en hun ouders. Daarnaast hebben we voorbeelden van ouderavonden, communicatietrainingen, praktische tips en handreikingen voor het vormgeven van ouderbetrokkenheid op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of op school.

Onderzoek; Sardes inventariseert ouderactiviteiten en doelen in gemeenten / organisaties, zodat zij een beeld krijgen van het ouderbeleid en een advies voor de toekomst. Ook maken we een gemeentelijke ouderscan, zodat zij weten in welke wijken de ouders met jonge kinderen wonen, wat de  gezinssamenstelling is, het inkomen en etniciteit. Deze gegevens kunnen we aanvullen met andere beschikbare informatie.
We zorgen voor monitoring en evaluatie, geven inzicht in de voortgang en de mate waarin de doelen van ouderbeleid bereikt zijn. Op basis van de uitkomsten biedt Sardes ondersteuning bij de vormgeving van vervolgbeleid.

Coaching: Sardes coacht de oudercontactmedewerkers van basisscholen. Na een startgesprek bepalen we samen wat een passende werkwijze is. Er vinden reflectiegesprekken plaats plaats en we maken afspraken over activiteiten.

 

Onze projecten

Handreikingen: in opdracht van het ministerie van OCW schreef Sardes twee handreikingen ouderbetrokkenheid: En nu...de ouders! voor gemeenten en Samen sterk! voor VVE-instellingen die ook door scholen te gebruiken is. 

Voor het ministerie van SZW brengen we in kaart welke rol ouders spelen bij de overgang van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal naar de basisschool.

Voor de gemeente Leiden hebben we in kaart gebracht welke activiteiten de scholen voor primair onderwijs voor ouders ontplooien, waar de scholen de gemeentelijke subsidie aan besteed en op welke manier hier een kwaliteitsslag in gemaakt kan worden, mede met het oog op de volgende OAB-periode.

Ouderscan: de Inspectie vraagt van gemeenten om inzicht te hebben in de ouderpopulatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om: aantal en leeftijd kinderen; arbeidsmarktpositie; inkomensniveau; gezinssamenstelling; taalachtergrond. Voor diverse gemeenten (Alkmaar, Haarlemmermeer, Haarlem) maakten we een dergelijke ouderscan. Voor de gemeente Leiden maakten we bovendien een ouderbetrokkenheidskaart: wat is er, met welk doel, waar en voor wie. Op basis van die informatie adviseerden we over een gemeentelijk subsidiekader voor ouderactiviteiten.

Kwaliteitskaart: voor gemeente Haarlem ontwikkelde Sardes een kwaliteitskaart waarmee voorschoolse instellingen en scholen kunnen bepalen of ze op de goede weg zitten.

 

Meer lezen? 

Sardes Special nummer 22 - november 2017: De stem van ouders voor succesvolle samenwerking

Handreiking ouderbetrokkenheid En nu...de ouders! voor gemeenten 

Handreiking ouderbetrokkenheid Samen sterk! voor VVE-instellingen

Factsheet Ouderbetrokkenheid

Ambitieladder Ouderbetrokkenheid

Sardes Special nummer 13 - juni 2012: Ouderbetrokkenheid

Pedagogisch partnerschap bij passend onderwijs

Pedagogisch partnerschap bij passend onderwijs

Een goede relatie opbouwen met ouders wordt door veel scholen als lastig ervaren. Toch loont het om met het team een visie te ontwikkelen op het gedeelde partnerschap. Als ouders en school elkaar vinden in het gemeenschappelijke doel, kunnen zij namelijk het beste voor het kind bereiken, blijkt uit het onderzoek Pedagogisch partnerschap bij Passend Onderwijs, dat onderzoeksbureau Sardes in opdracht van Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs verrichtte.

 

In dit rapport leest u:

  1. Wat er bekend is over het onderwerp pedagogisch partnerschap en ouderbetrokkenheid. 
  2. Wat er zoal mis kan gaan tussen ouders en school en wat scholen kunnen doen om dat te voorkomen.
  3. Zes portretten op vol wijze lessen en inspirerende voorbeelden.
  4. Conclusies over wat er nodig is voor passend partnerschap bij passend onderwijs.
  5. Onze aanbevelingen.

 

Details

  • Auteurs: Sandra Beekhoven, Jennifer Lohman en Hester Heerdink

Download formulier


 


Vernieuw code ยปAls u de tekst niet kunt lezen
* Deze velden zijn verplicht