Kwaliteit van VVE

Investeren in ontwikkelingskansen van jonge kinderen loont. Daarom is voor- en vroegschoolse educatie (VVE) een van dé kernthema’s van Sardes. Vanaf het allereerste begin is Sardes nauw betrokken geweest bij VVE, zowel op landelijk als lokaal niveau. Sardes biedt ondersteuning bij de inrichting, uitvoering en evaluatie van kwalitatief hoogwaardige VVE.

 

 

Kwaliteitsmeting VVE

Een objectieve kwaliteitsmeting geeft gemeenten en voor- en vroegschoolse organisaties zicht op waar zij nu staan wat betreft de kwaliteit van hun aanbod. Een team van experts brengt de VVE-kwaliteit in kaart aan de hand van bronnenonderzoek, observaties op de werkvloer en aanvullende interviews. Daarbij stelt Sardes zich op als critical friend: in onze rapportages wijzen we niet alleen op verbeterpunten, maar geven we ook concrete tips en adviezen en benoemen de voorbeeldpraktijken die we tegenkomen.

 

960 uur effectief inzetten

Hoe stuur je als gemeente op de kwaliteit van VE? Hoe maak je hierover afspraken met het veld, en hoe weet je of gemaakte afspraken daadwerkelijk worden uitgevoerd? Hoe stimuleer je kennisdeling en professionalisering? En wat te doen als je twijfelt over de kwaliteit op bepaalde locaties en groepen? Sardes denkt graag met u mee.

Sardes is al jarenlang en op vele manieren op dit onderwerp actief. Kwaliteit van voorschoolse educatie is onze core business. Uniek is onze brede invalshoek. Zo doen we grote landelijke onderzoekstrajecten voor ministeries (bijvoorbeeld de kwaliteitsmetingen samen met Universiteit Utrecht), beleidsopdrachten voor grote en kleine gemeenten, maar ook advies- en trainingsprojecten voor kinderopvangorganisaties.

Op het gebied van VE-kwaliteit verricht Sardes momenteel onder andere de volgende werkzaamheden voor gemeenten:

Het opstellen en borgen van gemeentelijke afspraken rond VVE
Denk hierbij aan concrete én controleerbare afspraken rond warme overdracht, doorgaande lijn, ouderbetrokkenheid, monitoring en scholing.

Het uitwerken van een gemeentelijk kwaliteitskader VVE
Het kwaliteitskader richt zich op de pedagogisch-educatieve kwaliteit op de groep en is een aanvulling op de gemeentelijke afspraken en het inspectiekader. Het beschrijft hoe er op de groepen aan kwaliteit wordt gewerkt, denk bijvoorbeeld aan de inrichting van de speelleeromgeving, opbrengstgericht werken en de werkzaamheden van de hbo’er.

Het beoordelen van de kwaliteit
Sardes bezoekt als critical friend (een aantal) VE-locaties en komt op basis van het kwaliteitskader, observaties en gesprekken tot een gefundeerd oordeel over de geboden kwaliteit. Belangrijk aspect is de terugkoppeling, zowel op locatie, organisatie als gemeenteniveau. De opbrengst: concrete actiepunten voor toekomstig beleid. Een andere optie: Sardes bezoekt de locaties niet zelf, maar leidt interne auditoren op.

Professionalisering
Denk aan scholing, training, coaching en het opzetten van kennisgemeenschappen. Het opleiden en effectief positioneren van de hbo’er in de VE (verplicht vanaf 2022) zal de komende jaren een belangrijk aandachtspunt zijn.

Typerend voor onze aanpak: we doen het samen. Samen met u, maar ook samen met het veld. We combineren kennis en ervaring uit onderzoek, beleid en praktijk. Onze aanpak is op maat.