Kwaliteit kinderopvang

Het team Kwaliteit Kinderopvang is al meer dan 25 jaar met plezier de schakel tussen onderzoek, beleid en praktijk in de kinderopvang. Wij werken op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten, kennen het landelijke en gemeentelijke beleid op ons duimpje, en zijn regelmatig voor metingen en trainingen op kinderopvanglocaties te vinden. 

 

Een greep uit onze thema's

 

Kwaliteit VVE

Investeren in ontwikkelingskansen van jonge kinderen loont. Daarom is voor- en vroegschoolse educatie (VVE) een van dé kernthema’s van Sardes. Vanaf het allereerste begin is Sardes nauw betrokken geweest bij VVE, zowel op landelijk als lokaal niveau. We bieden gemeenten en kinderopvangorganisaties ondersteuning bij de inrichting, uitvoering en evaluatie van kwalitatief hoogwaardige VVE.

Een greep uit wat we doen:

  • Het opstellen van gemeentelijke afspraken en kwaliteitskaders
  • Het uitvoeren van kwaliteitsmetingen op locatie
  • Professionaliseringstrajecten
  • Ondersteunen van gemeenten en organisaties bij de uitbreiding naar 960 uur VE

 

Landelijke Kwaliteitsmeting Kinderopvang

Het consortium LKK, bestaande uit de Universiteit Utrecht en Sardes, monitort de kwaliteit in de kinderopvang in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. LKK meet van 2017 t/m 2020 (en daarna tot en met 2025) jaarlijks de kwaliteit in alle vormen van kinderopvang. LKK heeft het stokje overgenomen van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO). Samen met het werkveld hopen we de kwaliteit van de kinderopvang verder te versterken.

Op www.monitorlkk.nl vindt u alle rapporten en veel interessante achtergrondinformatie over het onderzoek en de kinderopvang in Nederland. 

 

Pedagogisch beleidsmedewerker

Met de invoering van de wet IKK zijn kinderopvangorganisaties verplicht om pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches in te zetten. Vanaf 1 januari 2022 komt daar voor de voorschoolse educatie (VE) nog extra inzet van een hbo’er bovenop, met als doel de ve-kwaliteit een extra impuls te geven. Wij denken graag met gemeenten en kinderopvangorganisaties mee over het creëren van meerwaarde met deze nieuwe functies. In 2020 schreven we een aantal interessante rapporten en handreikingen op dit thema. Deze vindt u hier.

 

Baby in de kinderopvang

Het volgen van een babyopleiding is een verplichting van IKK. Ons advies? Kies een training die aansluit bij jouw wensen! De training 'Baby in de kinderopvang' biedt - naast de basis - de mogelijkheid om je te verdiepen in eigen thema’s die spelen op jouw groep en passen bij de leervragen die jij hebt. Zo groeit iedereen, beginner of ervaren kracht op de babygroep, naar een hoger niveau. Wij bieden je nieuwe inzichten uit onderzoek, leuke speelse spelideeën en praktische tips om nog betere babyopvang te bieden. Het resultaat? Jezelf neer kunnen zetten als baby-professional en een opvang voor baby’s waarin rust en uitdaging in balans zijn. De training is FCB-erkend.

Lees meer over de babytraining 

 

Professionalisering

De wet IKK en GOAB-maatregelen schrijven verschillende scholingen voor aan kinderopvangorganisaties. Professionalisering gaat echter verder dan alleen trainingen volgen. De vraag is: hoe zorg je voor duurzame professionalisering die bijdraagt aan kwaliteitsverbetering? Sardes heeft veel ervaring met professionalisering in de kinderopvang o.a. door de ontwikkeling van de TINK-training, onze opleiding tot babyspecialist en Vversterk. We beschikken over een sterk netwerk van top-trainers. We ondersteunen kinderopvangbestuurders bij het ontwikkelen van strategisch beleid, hebben ervaring met het versterken van de lerende organisatiecultuur en we begeleiden verandertrajecten.

Ontdek meer ons professionaliseringsaanbod: zoals Samen Doordenken en ons Praktijkinstrument Lerende Kinderopvangorganisatie.

 

Verbeteren start in het basisonderwijs - Een wetenschappelijk kader

Verbeteren start in het basisonderwijs - Een wetenschappelijk kader

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek heeft op verzoek van de ministeries van SZW en OCW en de Inspectie van het Onderwijs aan Sardes gevraagd een wetenschappelijk kader te ontwikkelen met het oog op het verbeteren van de start van kinderen in het basisonderwijs.

Er zijn aanwijzingen uit zowel wetenschap als praktijk dat de start van de basisschool vanuit het perspectief van de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen kan worden verbeterd. In Nederland zijn de afgelopen jaren verschillende (deels buitenwettelijke) initiatieven ontstaan om de start op school te versoepelen, bijvoorbeeld in de vorm van gezamenlijke activiteiten van voorschoolse voorziening en basisschool, peuter-kleutergroepen, instroomgroepen of cohortinstroom bij de kleuters. Onbekend is wat de precieze opbrengsten en eventuele risico’s van deze initiatieven zijn. Om hier beter te zicht op te krijgen is onderzoek nodig. Dit wetenschappelijk kader biedt een houvast voor dit onderzoek door op hoofdlijnen te schetsen wat op dit moment bekend is over de start op de basisschool.

Aan de hand van een (inter)nationale literatuurstudie en een serie expertbijeenkomsten zijn antwoorden gegeven op de volgende vragen:

  1. Welke problemen kunnen worden gesignaleerd rondom de start in het basisonderwijs? Bij welke kinderen?
  2. Wat zijn in grote lijnen de oorzaken en verklaringen voor deze problemen?
  3. Wat zijn bevorderlijke condities voor een soepele start in het basisonderwijs? Welke maatregelen zijn hierbij kansrijk? Wat zijn de voor- en nadelen, opbrengsten en aandachtspunten van de verschillende maatregelen?

Details

  • Auteurs: IJsbrand Jepma en Karin Vander HeydenErkende kwaliteit bij Sardes