Onder invloed van landelijk beleid zijn gemeenten bezig om het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang te harmoniseren in kwaliteit, toezicht en financieringsstructuur (voor tweewerkende ouders). Per 1 januari 2018 moet het voorschoolse stelsel zijn geharmoniseerd. Peuterspeelzaalwerk is dan ‘peuteropvang’. Dat harmoniseren gaat niet vanzelf, er is regie van de gemeente bij nodig en samenwerking met de partijen in het veld.

De context is gecompliceerd: vrijwilligers in het peuterspeelzaalwerk moeten zijn vervangen door tweede beroepskrachten op de groep, er is minder budget voor het (gemeentelijk) onderwijsachterstandenbeleid, er wordt gekort op de decentralisatie-uitkering (Wet OKE), er zijn extra peutermiddelen (Asscher-middelen) te vergeven, er worden minder kinderen geboren, de leefbaarheid van de kleine kernen / wijken staat onder druk, het Integraal Kindcentrum rukt op en de verhoudingen tussen voorschoolse en schoolse partners staan onder spanning. Hoe kan er in die dynamiek voor worden gezorgd dat er een (toegankelijk en dekkend) peuteraanbod komt dat bijdraagt aan de ontwikkeling van reguliere peuters en doelgroeppeuters? Wat willen de partners? Willen kinderopvangorganisaties ook reguliere peuteropvang en/of peuteropvang met voorschoolse educatie aanbieden? Hoe kan peutergebonden financiering worden ingeregeld, tegen welke kostprijs? Hoe kan de verbinding met onderwijs en zorg worden versterkt?

 

Onze diensten

Onderzoek en advies: Sardes helpt gemeenten met onderzoek en advies om te komen tot toekomstgerichte scenario’s. We beoordelen de scenario’s op kansen en bedreigingen en consequenties voor kwaliteit, kinderen, ouders, organisaties en personeel. In welk scenario zijn de inhoudelijke en subsidie-uitgangspunten het best gewaarborgd? Wat zijn de voor- en nadelen van het versnipperen van middelen voor voorschoolse educatie aan meerdere aanbieders van peuteropvang? Wat is een redelijke kostprijs voor reguliere peuteropvang en peuteropvang met voorschoolse educatie? We rekenen de scenario’s financieel door om te kijken of ze betaalbaar zijn voor de gemeente. We helpen gemeenten om te komen tot een zorgvuldig afgewogen voorkeursscenario.

Advies en begeleiding: Sardes ondersteunt en begeleidt gemeenten en aanbieders van peuteropvang bij het proces van harmonisatie. Op basis van een implementatieplan wordt het gekozen scenario met de gemeente en haar partners in praktijk gebracht.

 

Onze projecten

Ondersteuning bij harmonisatie: Sardes ondersteunt o.m. gemeente Purmerend, Dantumadiel, Lochem, Moerdijk, Uden, Sittard-Geleen, Boxtel, Heerlen, Hengelo, Wierden, Heemskerk, Almelo en Utrecht bij harmonisatie. In zo’n traject schetsen we de landelijke en lokale beleidsontwikkelingen en zetten we de financiën en de kengetallen van het voorschoolse stelsel (kinderdagverblijven en peuterspeelzalen) op een rijtje gezet. Vervolgens praten we met alle betrokken partijen (kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, basisonderwijs, ouders, JGZ en gemeente) over de toegankelijkheid, het aanbod en de kwaliteit van het huidige en het gewenste, toekomstige voorschoolse stelsel. 

Handreikingen Harmonisatie: Sardes schreef in opdracht van de MOgroep twee handreikingen die behulpzaam zijn bij de harmonisatie van kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en VVE, per 1 januari 2018. Er is een handreiking voor de (toekomstige) aanbieders van peuteropvang en een handreiking voor gemeenten. De handreikingen zijn onderdeel van het ondersteuningstraject bij harmonisatie, dat het ministerie van SZW heeft uitgezet. 

Expertisepunt Versterk Het Jonge Kind: om het belang van het investeren in het jonge kind blijvend te benadrukken, heeft Sardes samen met een groep onderwijs adviesbureaus het initiatief genomen voor het opzetten en coördineren van het Expertisepunt Versterk Het Jonge Kind. Het Expertisepunt VHJK heeft een eigen website.

 

Meer lezen?

Handreiking voor de (toekomstige) aanbieders van peuteropvang

Handreiking voor gemeenten.