Cultuureducatie en talentontwikkeling

Sardes vindt het belangrijk dat jongeren in aanraking komen met de wereld van kunst en cultuur. Het verbreedt hun horizon. Zij ervaren dat je ook op een andere manier tegen zaken aan kunt kijken. En… cultuureducatie zorgt ervoor dat jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen. Tegenwoordig is er veel aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden. Creativiteit en creatief denken maken daar een belangrijk onderdeel van uit. Zij kunnen bij uitstek ontwikkeld worden in cultuureducatie.

 

Onze diensten

Onderzoek: Sardes verricht al jarenlang landelijk en lokaal monitoronderzoek. Het geeft inzicht in de stand van zaken. Waar staan we als het gaat om cultuureducatie in het voortgezet onderwijs. Welke kunstvakken worden aangeboden; wat doen leerlingen aan buitenschoolse culturele activiteitein; hoe staat het met de deskundigheid van docenten; de samenwerking met de culturele omgeving.

Advies: Sardes ondersteunt scholen, schoolbesturen en gemeenten bij de ontwikkeling, implementatie en borging van cultuureducatie. Ook adviseert Sardes bij het ontwikkelen van een doorgaande lijn, bij de samenwerking tussen onderwijs en culturele instellingen en bij de beoordeling van leerlingen bij cultuureducatie.

Workshops: over welke competenties moet je als docent beschikken om creativiteit bij kinderen te laten stromen? Wij verzorgen workshops voor VO-scholen, ook voor docenten uit de niet-kunstvakken die het belangrijk vinden creativiteit en creatief denken van leerlingen te bevorderen.

 

Onze projecten


Monitor Cultuureducatie: het ministerie van OCW werkt samen met provincies en gemeenten aan de versterking van cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs. Sardes voert vanaf 2009 samen met Oberon de Landelijke Monitor Cultuureducatie VO uit. Hiermee geven we een beeld van de stand van zaken, zoals het aantal uren dat scholen besteden aan muziek, drama, dans en beeldende vorming. De monitor geeft ook inzicht in: de doorgaande lijn, de samenwerking met culturele partners, de deskundigheid van docenten en de wijze van beoordeling van cultuuronderwijs. Ook de Monitor Cultuureducatie van Culturele Instellingen is door Sardes, samen met Oberon uitgevoerd.

Convenant Cultuureducatie: voor de gemeente Den Haag heeft Sardes het afsluiten van convenanten cultuureducatie met alle schoolbesturen voor PO en VO ondersteund en begeleid.
Voor de gemeente Arnhem heeft Sardes onderzocht op welke wijze cultuureducatie verbonden kan worden met taal en rekenen.

Onderzoek Talentontwikkeling: Sardes heeft onderzoek gedaan naar talentontwikkeling en een aantal handreikingen geschreven die gebundeld zijn in  ‘Alles is Talent’. Gemeenten en schoolbesturen die invulling willen geven aan talentontwikkeling, kunnen wij middels activerende werkmethoden ondersteunen bij het opzetten van beleid, het vormgeven van gerichte talentprogramma’s, het bieden van praktijkondersteuning en het geven van inspirerende workshops.

 

Meer lezen?

Monitor Cultuureducatie VO (2017)

Alles is Talent: deel 1, deel 2, deel 3