Investeren in het jonge kind loont: afgelopen tien jaar is er steeds meer aandacht voor voor- en vroegschoolse educatie. Om goede resultaten te bereiken bij kinderen moeten we kritisch kijken naar de uitvoering van de programma’s, de professionalisering en de randvoorwaarden. VVE is goed voor alle kinderen, maar het is vooral geschikt om achterstanden te bestrijden, bijvoorbeeld op het gebied van taal.

 

Onze diensten

Sardes is vanaf het begin nauw betrokken bij voor- en vroegschoolse educatie, zowel op landelijk als lokaal niveau.  We doen onderzoek, begeleiden visieontwikkeling, verzorgen interactieve beleidsvoering bij de gemeenten en ondersteunen de praktijk. We bieden een compleet pakket aan van activiteiten waarmee we bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van VVE. We hebben voor alle belangrijke speerpunten van VVE een aanpak: 
• Aanbod en bereik
• Hbo’er op de groep
• Opbrengstgericht werken
• 3F niveau
• Ouderbetrokkenheid
• Doorgaande lijn
• Interne kwaliteitszorg
• Resultaatafspraken

 

Onze projecten

Van Vversterk naar het Expertisepunt: Versterk Het Jonge Kind: Vversterk is het landelijk programma voor kwaliteitsverhoging van voor- en vroegschoolse educatie. Het programma, in 2006 ontwikkelt door Sardes, is inmiddels afgerond. De kennis is er nog steeds. Door Vversterk is een uniek en waardevol netwerk ontstaan van ontwikkelaars, trainers en experts. We blijven ons inzetten voor ons gezamenlijke doel: het verhogen van de kwaliteit van opvang van en educatie aan jonge kinderen. Klik hier voor de website VHJK.

Borging én doorontwikkeling van de effecten van Vversterk: het Expertisepunt Versterk Het Jonge Kind (VHJK) biedt informatie, duidt onderzoek en beleid, biedt instrumenten en producten die direct bruikbaar zijn in de praktijk, zorgt voor gezamenlijke kennis- en productontwikkeling en biedt professionals een plek om elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. Het expertisepunt is een infrastructuur van partijen die op gemeenschappelijke doelen rondom ontwikkeling van jonge kinderen slim met elkaar samenwerken en de beschikbare middelen op een gerichte manier inzetten. Samen ontwikkelen en delen zij kennis, ze versterken elkaar en daarmee de praktijk.

 

Meer lezen

Sardes Special nummer 20 Nieuwe ronde, gelijke kansen Deze Sardes Special biedt gemeenten handvatten om, vooruitlopend op het nieuwe beleid in 2018, na te denken over opgaven, kansen en mogelijkheden op het gebied van onderwijskansen, zodat zij begin 2018 helemaal in de startblokken staan en daarmee optimaal kunnen bijdragen aan de kansen van kinderen in de gemeente.