Sardes werkt mee aan twee NRO-onderzoeken Onderwijsachterstandenbeleid

09 september 2019

Gemeenten, schoolbesturen en scholen zetten vol in op het voorkomen en verkleinen van onderwijsachterstanden. Het kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld voor de voor- en vroegschoolse educatie en voor kennisontwikkeling ten behoeve van het onderwijs. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek heeft daarvoor een programma Onderwijsachterstandenbeleid ontwikkeld. Sardes werkt mee aan twee onderdelen hiervan: een onderzoek naar gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid en de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht Gelijke Onderwijskansen.

 

1.  Onderzoek naar het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

In het kader van het onderzoeksprogramma Onderwijsachterstandenbeleid, kent het NRO namens het ministerie van OCW een subsidie van 211.500 euro toe aan een implementatie- en bestedingsonderzoek naar het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Het onderzoek getiteld: “Monitor Implementatie en besteding van gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)“ staat onder leiding van dr. IJsbrand Jepma van Sardes. Het consortium, dat verder bestaat uit dr. Wendy de Geus, dr. Coen van Rij en prof. dr. Eddie Denessen, zal eerst een implementatieonderzoek uitvoeren, waarbij de nadruk ligt op het in beeld brengen van de voortgang bij gemeenten en VE-aanbieders bij de invoering van beleidsmaatregelen van het Rijk en de effecten die de invoering heeft. Lees meer op de site van NRO.

 

2.  Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht Gelijke Onderwijskansen (WOU-GO)

 

De werkplaats maakt onderdeel uit van praktijkgericht onderzoek naar onderwijsachterstandenbestrijding waarin basisscholen, hogescholen en universiteiten samenwerken aan de verkleining van onderwijsachterstanden. Bestaande interventies worden onderzocht op hun effectiviteit, en doorontwikkeld of aangescherpt. Sardes maakt deel uit van de Utrechtse Werkplaats. Deze bestaat uit de drie grote Utrechtse schoolbesturen (PCOU, SPO, KSU),  Marnix Academie, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en Universiteit voor Humanistiek. Uitgangspunt is de naschoolse Brede School Academie (BSA) waar stevig wordt ingezet op woordenschatontwikkeling, begrijpende leesvaardigheid, academische vaardigheden en het vergroten van kennis van de wereld. Binnen de werkplaats worden de werkzame elementen van de BSA ingebracht in het reguliere taalonderwijs op in totaal twaalf scholen. Deze zijn al bezig met versterkt taalonderwijs en gaan dat nu research-informed herontwerpen. Lees meer hierover en over de andere scholen op de website van NRO.