Nieuwe publicatie over de uitdagingen op de onderwijsarbeidsmarkt

05 juli 2018

‘Onderwijs aan het werk - 2018. Analyses, feiten en visies over werken in het onderwijs.’ Zo heet de nieuwe veelomvattende publicatie die onder redactie van de bijzonder hoogleraren dr. Frank Cörvers en dr. Marc van der Meer tot stand is komen. Christianne Mattijsen, directeur Directie Voortgezet Onderwijs (OCW) heeft de publicatie in ontvangst genomen op het gelijknamige congres van de Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt van het CAOP en Tilburg University. 

Heleen Versteegen, Joke Kruiter en Puk Witte (Sardes) schreven het hoofdstuk 'Arbeidsrelaties en werkgelegenheid in de voorschoolse sector'. 

 

Van kinderopvang tot aan universiteiten

De bundel met bijdragen van vele deskundigen geeft een kritische reflectie van uiteenlopende onderwerpen op het terrein van de onderwijsarbeidsmarkt en dat op basis van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Van kinderopvang tot universiteit. Van leraarschap en beroepsprestige tot schoolleiderschap van de toekomst en leerwinst voor kinderen. En vele thema’s daartussen. Zo is bijvoorbeeld een analyse gemaakt van ‘25 jaar lerarenbeleid’ die illustreert dat instroombevorderende maatregelen voor extra personeel moeilijk in balans komen met de toegenomen druk op het onderwijs om kwalitatief hoogwaardig personeel te garanderen.

 

Actualiteiten

Interviews met belangrijke spelers uit de sector onderwijs geven op hun beurt inzicht in het actuele onderwijsbeleid. De een bepleit bijvoorbeeld een herbezinning op de landelijke cao vo om die meer lokaal in te vullen. De ander kiest voor mbo-docenten die ‘makelaar’ zijn van kennis in meer wendbare onderwijsorganisaties. Weer een ander wijst op het machtsevenwicht van werkgevers en vakbonden ten opzichte van de overheid.

 

Betekenis

De hoogleraren en het CAOP gaan ‘Onderwijs aan het werk’ tweejaarlijks uitbrengen. ‘We willen eraan bijdragen dat iedere betrokkene bij het onderwijs in zijn eigen rol van betekenis is voor een goede toekomst van alle kinderen, leerlingen en studenten. Aan die maatschappelijke opdracht willen wij met gedegen onderzoek en meningsvorming een bijdrage leveren.’

Via deze link is de uitgave te downloaden.