Dr Karin Hoogeveen

Karin Hoogeveen
Dr Karin Hoogeveen
Senior adviseur / onderzoeker
k.hoogeveen@sardes.nl

• Heeft u onvoldoende zicht op de opbrengsten van het onderwijsachterstandenbeleid in uw gemeente?

• Vindt u het lastig om te bepalen wat de succesfactoren zijn bij het terugdringen van taalachterstand?

• Lukt het u niet om te voldoen aan de eisen die de inspectie stelt?

 

Voorstellen

Ik ben Karin Hoogeveen. Ik adviseer (lokale) overheid en schoolbesturen die niet goed weten welke stappen zij moeten nemen om verbeteringen in het onderwijs te realiseren en die worstelen met het goed in beeld krijgen van de opbrengsten van hun inspanningen. Ik onderzoek of acties tot de gewenste resultaten leiden en adviseer over vervolgstappen. Op die manier kunnen gemeenten en scholen er samen voor zorgen dat alle kinderen hun talenten benutten.

“Ik geloof in de kracht van onderwijs. Het is de motor voor het realiseren van gelijke kansen.  Gelijke kansen zorgen ervoor dat kinderen die het slecht getroffen hebben een betere toekomst krijgen. Samen zorgen we ervoor dat dat lukt. Samen trots zijn op wie je bent en wat je doet, ligt aan de basis van verder professionalisering.”

 

Resultaten

• Gemeenten hebben zicht op de voortgang en de resultaten van hun onderwijsbeleid.
• Scholen halen hogere opbrengsten door positieve ervaringen van andere scholen te benutten en actuele inzichten uit onderzoek te gebruiken.
• Leerkrachten weten hoe ze het maximale uit kinderen kunnen halen door wetenschappelijke inzichten toe te passen in beproefde methoden. 

 

Ervaring en opleiding

Karin studeerde pedagogiek aan de Universiteit van Leiden en onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 1999 is zij gepromoveerd op een onderzoek naar de beroepsopvattingen van leerkrachten in het basisonderwijs. Van 1981 tot 1999 werkte zij achtereenvolgens bij de vakgroepen onderwijskunde en vrouwenstudies van de Universiteit van Leiden. In 1999 maakte zij de overstap naar het hbo waar zij onder andere hoofd van het bureau Onderwijs en Kwaliteitszorg was. Naast haar baan bij Sardes is zij Lector Kunsteducatie bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht geweest tot begin 2014. Karin is sinds september 2002 werkzaam bij Sardes.

 

Publicaties en artikelen

Artikel in Vakblad Vroeg (juni 2019): Werken met jonge vluchtelingen

Artikel in Vakblad Vroeg (juni 2018): Vaderbetrokkenheid schiet te kort in zorg, opvang en onderwijs 

Artikel in HJK (02/2017): Doorgaande lijn voorschool-school

 

trefwoorden: cultuuronderwijs, cultuureducatie, schakelklassen, kopklassen, kunsteducatie 

Erkende kwaliteit bij Sardes