Rapport Goed cultuur onderwijs, ook in de toekomst

Rapport Goed cultuur onderwijs, ook in de toekomst

Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) heeft door Sardes en Bureau Art kwalitatief onderzoek uit laten voeren naar de opbrengsten van de matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit en de Impuls Muziekonderwijs. Het onderzoek moest een betrouwbaar beeld opleveren van de opbrengsten en tevens behulpzaam te zijn bij het vormgeven van een vervolg op het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

De hoofdvraag van het onderzoek luidt: in hoeverre hebben het beleidsprogramma CmK in het algemeen en de bijbehorende subsidieregelingen in het bijzonder invloed gehad op doorlopende leerlijnen, de deskundigheidsbevordering, het volgen en beoordelen van leerlingen en de samenwerking tussen onderwijs en culturele instellingen? 

 

Conclusie

Hieronder staan we kort stil bij de belangrijkste uitkomsten. Direct het hele rapport lezen? Dat kan ook. Het rapport is te downloaden

Uit het onderzoek komt naar voren dat er in het algemeen meer aandacht is gekomen voor cultuureducatie binnen het primair onderwijs, zowel bij de overheden als bij de scholen. Scholen zijn bewuster bezig met cultuureducatie, hebben meer aandacht voor deskundigheid en het gebruik van leerlijnen en de contacten tussen scholen en culturele instellingen zijn intensiever geworden. Veel van de scholen en met name schoolbesturen zien cultuuronderwijs als een serieus leergebied en willen af van het imago ‘iets leuks voor de vrijdagmiddag’. De CmK-regeling en de Impuls muziekonderwijs bieden de mogelijkheid om hier werk van te maken. CmK wordt dan ook door alle respondenten positief beoordeeld. Door de subsidieregelingen:

  • - Is er meer samenwerking ontstaan tussen scholen en culturele instellingen
  • - Wordt meer vraaggericht gewerkt
  • - Is - bij de scholen passend - aanbod ontwikkeld
  • - Worden leerkrachten geschoold
  • - Wordt meer gewerkt met leerlijnen.

Men schrijft dat voor een groot deel toe aan de subsidieregeling CmK. Penvoerders hebben daarnaast hun hun rol als aanbieder veelal losgekoppeld van hun rol als intermediair, waardoor ze zowel richting scholen als culturele instellingen beter kunnen optreden als onafhankelijk bemiddelaar. Voor de Impuls muziekonderwijs wordt door scholen nog specifiek toegevoegd dat de samenwerking met een externe deskundige en hun eigen autonomie bijdragen aan het succes.

 

Aandachtspunten en wensen

Vanzelfsprekend zijn er ook zaken die nog aandacht verdienen. Zo geven veel geïnterviewden aan dat het belangrijk is te blijven investeren in cultuureducatie, voornamelijk om de verankering ervan op scholen nog waar te maken. Een grote groep geeft aan dat ze graag een inzet op integraal cultuureducatiebeleid zien, in plaats van een focus op losse disciplines. Ook wordt er aangegeven dat de bedragen per gemeente gelijk zou moeten worden getrokken. Deze twee onderwerpen kwamen ook direct terug in de uitgangspuntenbrief van de minister. Naast deze twee onderwerpen vond ook oproep voor meer aandacht voor gelijke kansen de weg naar de uitgangspuntenbrief.

 

Achtergrond

Het Ministerie van OCW investeert sinds 2012 met het beleidsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in goed cultuuronderwijs. Dit beleidsprogramma wordt uitgevoerd door het FCP in samenwerking met het LKCA en OCW. CmK is erop gericht om basisscholen en culturele instellingen meer houvast te geven bij het streven naar kwaliteit in cultuuronderwijs. In het beleid en de subsidieregelingen neemt muziek in het primair onderwijs een specifieke plaats in. Meer Muziek in de Klas is de naam van een beweging waarbinnen OCW, de stichting Meer Muziek in de Klas, FCP en LKCA samenwerken aan structureel en goed muziekonderwijs op basisscholen.

 

Details

  • Auteurs: Karin Hoogeveen, Peter van der Zant, Joke Kruiter, Karin Vander Heyden, Ellen Donkers

Meer weten?