Alles is Gezondheid

Vanaf 1 juli 2017 is het programmabureau Alles is gezondheid… via een subsidie ondergebracht bij onderzoeks- en adviesbureau Sardes. Het programma gaat de tweede fase van zijn bestaan in (2017-2021). Daarbij past dat de maatschappelijke beweging die Alles is gezondheid… is, nog meer voor en door het netwerk zelf wordt versterkt. Dit is tevens de reden geweest voor het ministerie van VWS om de uitvoeringsverantwoordelijkheid tot en met 2021 bij Sardes te beleggen. Sardes zet zich vanaf 2014 met twee pledges actief in voor Alles is gezondheid… en is actief met advisering over de ontwikkeling van kinderen en jongeren. 

 

Een gezonder en vitaler Nederland. Dat is de inzet van het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid…. Gezond leven doen mensen zelf, op de plek waar ze wonen, werken en naar school gaan. Het gaat erom een maatschappelijke beweging op gang te brengen die mensen inspireert en ondersteunt om aan hun gezondheid te werken. Dat verhoogt niet alleen de kwaliteit van leven, maar draagt ook bij aan een vitale maatschappij waarin iedereen naar vermogen kan meedoen.

 

Betere gezondheid door beter lezen en schrijven

Laaggeletterdheid kost de samenleving jaarlijks 556 miljoen euro, waarvan 127 miljoen te maken heeft met gezondheidszorg. Uit onderzoek blijkt dat het welzijn van mensen die slecht lezen en schrijven (laaggeletterden) sterk verbetert als zij hun taalvaardigheden verbeteren. Zij voelen zich gezonder, kunnen beter voor zichzelf zorgen, zijn sociaal actiever en gelukkiger. Op het werk zorgen de betere taalvaardigheden bijvoorbeeld voor meer (fysieke) veiligheid omdat veiligheidsinstructies goed worden begrepen. Voor de werkgever levert de taalscholing een hogere productiviteit en minder verzuim op.

 

Organisaties slaan de handen ineen

Met hun handtekening onder de pledge Alles is gezondheid beloven de alliantiepartners om minimaal één andere samenwerkingspartner te vinden in de gezamenlijke strijd tegen laaggeletterdheid en/of mee te werken aan het vinden van meer cursisten en vrijwilligers voor taalscholing. De volledige tekst van de pledge is te vinden op de website www.lezenenschrijven.nl en www.allesisgezondheid.nl

 

Alliantiepartners

De 58 partners van de Alliantie gezondheid en geletterdheid zijn actief in de domeinen wijk, onderwijs, werk en zorg. Bijvoorbeeld: Albert Schweitzer ziekenhuis, Bibliotheek Utrecht, Buurtwerk Alexander, Cedin, CJG Rijnmond, Espria, Flevoziekenhuis, Hogeschool van Amsterdam, Irado, Leger des Heils, Randstad, SAB Catering, Sardes, Stichting Lezen & Schrijven, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam, Xtra. Andere organisaties zijn van harte welkom om zich ook aan te sluiten. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met Stichting Lezen & Schrijven.